Personuppgiftspolicy EVC e-Vårdcentralen

Denna personuppgiftspolicy gäller för användningen av tjänsten E-vårdcentralen (”EVC”). E-vårdcentralen drivs av A&O i Vården AB (”A&O”, ”vi” eller ”oss”) som är vårdgivare och personuppgiftsansvarig för tjänsten.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, är det den som bestämmer ändamålen med, och medlen för, behandlingen av personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. När du använder EVC är det A&O som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Utvecklaren av den tekniska plattformen som används i EVC, Visiba Group AB (”Visiba”) (org.nr. 556967-9813), agerar som personuppgiftsbiträde till A&O och behandlar dina personuppgifter för A&O:s räkning och i enlighet med instruktioner från denne.

Se kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde under avsnitt 5.

Din integritet är viktig för oss. Detta dokument utgör en policy rörande insamlingen, användningen och behandlingen av personuppgifter av A&O inom ramen för tjänsten samt dina rättigheter i relation till behandlingen av dina personuppgifter. Dokumentet innehåller även information om personuppgiftsbiträdets insamling och behandling av särskilda anonymiserade data för begränsade syften.

Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också hälsoinformation. När du använder tjänsten kommer personuppgifter att samlas in från dig.

För att använda tjänsten måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

1. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

1.1. Följande personuppgifter samlas in och behandlas av din Vårdgivare:
a) namn;
b) personnummer;
c) e-postadress;
d) telefonnummer; och
e) orsaker för videomötet.

1.2. Därtill kommer den information om din hälsa som du delger din Vårdgivare i samband med det digitala videomötet att samlas in och behandlas.

2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vårdgivare

2.1. Det är Vårdgivaren som bestämmer ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter. Vårdgivaren kan välja att kommunicera andra ändamål för personuppgiftsbehandlingen än de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Sådana ändamål kan vara till exempel forskningsändamål om din användning av Tjänsten sker i samband med ett forskningsprojekt. Om inte annat överenskommits mellan dig och din Vårdgivare, kommer Vårdgivaren att behandla personuppgifterna ovan för följande ändamål:
a) för att kunna utföra videomötet via Tjänsten och för att undersöka dig och kunna ge dig medicinska råd;
b) för att administrera ditt konto och för att tillhandahålla Tjänsten och förbättra din upplevelse av den; och
c) för att skicka notifieringar och meddelanden till dig via e-post och annat sätt.

Personuppgiftsbiträdet

2.2. Som leverantör av den tekniska plattformen i tjänsten samlar Visiba in och behandlar dina nedan specificerade personuppgifter för sina egna, begränsade ändamål; först för att anonymisera personuppgifterna ifråga och därefter för att (i) utveckla och förbättra Tjänsten genom användning av sådan anonymiserad data, (ii) utföra forskning och analys baserad på ackumulerade anonymiserade data, samt (iii) kommersiellt exploatera resultaten av sådan forskning, statistik och analys.

2.3. De personuppgifter vi samlar in kommer att anonymiseras i den utsträckningen att vi inte längre kommer att kunna identifiera dig med hjälp av den data vi lagrar. Vi kommer endast att samla in och lagra data rörande:
a) Födelseår, kön och boendeort/län; b) Orsaken till att du sökte vård, utfall och
längd på besöket samt hur nöjd du var med användandet av Tjänsten; och
c) Vilken teknisk plattform och operativsystem du använde vid användandet av Tjänsten.

3. SÄKERHET OCH UNDERBITRÄDEN

3.1. Visiba drifthåller EVC åt A&O. För närvarande erbjuder Visiba tjänsten via Glesys. Du kan hitta mer information om Glesys tjänster och säkerhet här, inklusive t.ex. information om placering av servrar. Glesys är underbiträde i relation till behandlingen av dina personuppgifter och anlitas av Visiba, väsentligen för att lagra de uppgifter som behandlas för och i enlighet med instruktioner från Vårdgivaren inom ramen för Tjänsten.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1. Dina personuppgifter kommer inte att föras över till tredje part eller till ett land utanför EU/EES utan ditt samtycke.

5. ANNAT SOM DU BÖR VETA

Dina rättigheter

5.1. Du har rätt att, en (1) gång per kalenderår, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna har lämnats ut till. En sådan efterfrågan ska riktas till din Vårdgivare, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

5.2. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när som helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta.

5.3. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU- lagstiftningen eller om du önskar att dina personuppgifter tas bort, vänligen kontakta Vårdgivaren. Din Vårdgivares identitet och dennes kontaktuppgifter finner du nedan:

Identitet för personuppgiftsansvarig / vårdgivare

E-vårdcentralen EVC
A&O i Vården AB (org.nr 556774-9055)
Repslagaregatan 19
602 25 Norrköping

Identitet för personuppgiftsbiträde

Visiba Group AB (org.nr 556967-9813)
Adolf Edelsvärds gata 11
414 51 Göteborg

6. SAMTYCKE

6.1. Genom att klicka på “Jag accepterar Personuppgiftspolicyn”-knappen i tjänsten samtycker du uttryckligen till:
a) insamling och behandling av personuppgifter, inkluderat information om din hälsa, av din Vårdgivare i enlighet med denna personuppgiftspolicy;
b) insamling och behandling av personuppgifter, inkluderat information om din hälsa, av personuppgiftsbiträdet i enlighet med denna personuppgiftspolicy.